TUTORIAL SEM.6

Kursus ini membincangkan penilaian dalam pengajaran sains. Ia membincangkan definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk pentaksiran, alat-alat pentaksiran, reka bentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran, pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip ujian, analisis skor ujian, pentafsiran skor ujian dan bentuk peperiksaan.

Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan, prinsip memasak dan tatasajian; teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan. Dalam komponen ini juga, elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan. Penerapan unsur kreativiti ke dalam pedagogi juga diberi pendedahan dalam kursus ini.

 

This course covers topics on food sanitation, cooking principles and, table setting; technology in food preparation and, preparartion of food.    In this component too, element of design is integrated in food preparation. The integration of creativity element in pedagogy will also be emphasized in this course. 

semua Ketua Unit

semasa interaksi keempat nanti, silalah serah borang penilaian kursus pensyarah dan borang senarai nama maklumat pelajar kepada penyelaras mata pelajaran Semantik dan Peristilah BM. kedua-dua maklumat ini snagat diperlukan bagi tujuan MQA dan ISO

tindakan pantas dan segera sangat diperlukan dan diucapkan ribuan terima kasih

Penyelaras BMM3111

Muhammad CM